siderplus-slov

pryemislove

Naše referncie v oblasti priemyslu sú v rozpätí od odvetvia oceliarskeho pre eletroocelairne a integrované celiarne, až po zariadenie na výrobu energie pre tepelné elektrárne
(kogeneračné a pre kombinovanú výrobu tepla, elektriny a chladu), petrochemické závody, elektrárne, závody na spracovanie ropy a zemného plynu.

oceliarne

zariadenie

ropa